Kommende styremøter

Styret møtes fire ganger pr år.

Neste styremøte er 10. juni kl 10-14

 

Saksliste
Sak 18/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 19/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2021 
Sak 20/21 Regnskap og økonomisk rapport pr 30. april 2021
Sak 21/21 Status renoverings- og vedlikeholdsprosjekter
a. Status vedlikeholdsarbeid
b. Status svømmehall
Sak 22/21 Status digital formidlingsarena
Sak 23/21 Frambus FoU-virksomhet 
Sak 24/21 Retningslinjer for samarbeid mellom Statped, PPT og Frambu
Sak 25/21 Status internrevisjon og gjennomgang av håndbøker
Sak 26/21 Rapport faglig virksomhet 1.1.2021– 31.5.2021 
Sak 27/21 Leve NÅ – statusoppdatering 
Sak 28/21 Styreseminar til høsten: innspill fra styret til program
Sak 29/21 Diverse orienteringssaker 
a. Svar på spørsmål fra forrige styremøte 
b. Status Frambu og koronapandemien
c. Frambukonferansen 2021
d. Status langtidsplan 2020-2025
e. Sykefraværsstatistikk per 30. mai 2021
f. Revidert årshjul 2021
g. HMS-plan 2021
Sak 30/21 Kommende styremøter
Sak 31/21 Eventuelt       

Se arkiv fra tidligere styremøter her