Tidligere styremøter

Styremøte 1. oktober 2021
Sak 33/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 34/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. juni 2021
Sak 35/21 Økonomirapport 2. tertial 2021
Sak 36/21 Sak 36_21 Status renovering svømmebasseng
Sak 37/21 Budsjettforutsetninger 2022
Sak 38/21 Modeller for brukermedvirkning på Frambu  
Sak 39/21 Sak 39_21 Rutine for rapportering til styret
Sak 40/21 Faglig rapportering
a. Faglig virksomhet kompetansesenteret første halvår 2021
b. Rapport Leve Nå
Sak 41/21 Innspill til NKSD virksomhetsplan 2022 
Sak 42/21 Diverse orienteringssaker
a. Valg på brukerrepresentanter til styret
b. Frambu nominert til ansattgaven i Kavli
c. Status Frambus medlemskap i Helseklyngen
d. Sykefraværsstatistikk pr 31. august 2021
e. Avviksrapport
Sak 43/21 Neste styremøte: 15. desember 2021 kl. 11.30 – 16.00 + middag
Sak 44/21 Eventuelt 

Styremøte 10. juni 2021 kl 10-14
Sak 18/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 19/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2021 
Sak 20/21 Regnskap og økonomisk rapport pr 30. april 2021
Sak 21/21 Status renoverings- og vedlikeholdsprosjekter
a. Status vedlikeholdsarbeid
b. Status svømmehall
Sak 22/21 Status digital formidlingsarena
Sak 23/21 Frambus FoU-virksomhet 
Sak 24/21 Retningslinjer for samarbeid mellom Statped, PPT og Frambu
Sak 25/21 Status internrevisjon og gjennomgang av håndbøker
Sak 26/21 Rapport faglig virksomhet 1.1.2021– 31.5.2021 
Sak 27/21 Leve NÅ – statusoppdatering 
Sak 28/21 Styreseminar til høsten: innspill fra styret til program
Sak 29/21 Diverse orienteringssaker 
a. Svar på spørsmål fra forrige styremøte 
b. Status Frambu og koronapandemien
c. Frambukonferansen 2021
d. Status langtidsplan 2020-2025
e. Sykefraværsstatistikk per 30. mai 2021
f. Revidert årshjul 2021
g. HMS-plan 2021
Sak 30/21 Kommende styremøter
Sak 31/21 Eventuelt       

Styremøte 24. mars 2021 kl 10-14
Sak 08/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 09/21 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 17. februar 2021
Sak 10/21 Årsregnskap og styrets årsberetning 2020 (revisjonsberetning deles ut på møtet)
Sak 11/21 Status vedlikehold og renovering 
Sak 12/21 Satser for styrehonorar 2021
Sak 13/21 Egenevaluering av styrets arbeid i 2020
Sak 14/21 Årsmelding 2020
Sak 15/21 Diverse orienteringssaker 
a. Status langtidsplan 2020 – 2025 
b. Frambus tiltak i forbindelse med koronaviruset 
c. Gavemidler 2020 – bruk og status
d. Årsrapport HMS 2020 
e. Handlingsplan HMS 2021 
f. Årsregnskap 2020 for Oswald og Else Søbergs stiftelse, Nils og Edith Haaves
stiftelse og Oddvar Magne Vedelds legat
g. Sykefravær 2020 
h. Årshjul, revidert etter styremøtedrøfting desember 2020
Sak 16/21 Styremøter og styreseminar 2021
Sak 17/21 Eventuelt

Ekstraordinært styremøte 17. februar 2021 kl 10-12
Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2020
Sak 3/21 Regnskapsmessig behandling av Frambus driftsmidler
Sak 4/21 Styremøter 2021
Sak 5/21 Styrenotatene
Sak 6/21 Orientering om Frambu og koronasituasjonen
Sak 7/21 Eventuelt

Styremøtet 3. desember 2020
Sak 33/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 34/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. oktober 2020
Sak 35/20 Økonomisk status pr 31. oktober 2020
Sak 36/20 Forventet årsresultat 2020 med forslag til avsetning i fond
Sak 37/20 Budsjett 2021
Sak 38/20 Leve NÅ – statusoppdatering
Sak 39/20 Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2020
Sak 40/20 Årshjul 2021
Sak 41/20 Innspill til brukermøtet 2021
Sak 42/20 Medlemskap for Frambu i foreningen Helseklyngen
Sak 43/20 Prosjekt digital formidlingsarena
Sak 44/20 Utkast til nasjonal strategi for sjeldne diagnoser
Sak 45/20 Resultat av valg av ansatterepresentanter til Frambus styre
Sak 46/20 Utkast til virksomhetsplan NKSD 2021
Sak 47/20 Diverse orienteringssaker
a. Status faglig virksomhet pr 1. desember 2020
b. Status bassengprosjektet
c. Sykefravær pr 30. november 2020
Sak 48/20 Styremøter 2021
Sak 49/20 Evaluering og godgjøring direktør
Sak 50/20 Eventuelt

Styremøtet 8. oktober 2020
Sak 22/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 23/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2020
Sak 24/20 Økonomirapport 2. tertial 2020
Sak 25/20 Renovering av badeanlegget på Frambu
Sak 26/20 Prosess med endring av NKSDs tjenesteprofil og målgrupper
Sak 27/20 Innspill til budsjett og NKSD virksomhetsplan 2021
Sak 28/20 Skal Frambu bli medlem av Helseklyngen? 
Sak 29/20 Oppstart av Leve NÅ-enheten 
Sak 30/20 Diverse orienteringssaker 
a. Statsbudsjettet 2021
b. Faglig virksomhet fram til 1. oktober
c. Frambus tjenester retta mot personer og familier med minoritetsbakgrunn
d. Status studietilbudet Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser
e. Innspill fra styret til NKSDs brukerrepresentantsamling 16.-17. november 2020
f. Fra styremøte 16. juni 2020: Oversikt over avvik 
g. Sykefraværsstatistikk pr 31. august 2020
Sak 31/20 Neste styremøte: 3. desember 2020 kl. 12.00 – 16.00
Sak 32/20 Eventuelt

Styremøtet 16. juni 2020
Sak 11/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 12/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2020
Sak 13/20 Økonomisk status pr 30. april 2020
Sak 14/20 Opptrapping av vedlikeholdsprosjekter på Frambu i forbindelse med koronakrisen
Sak 15/20 Frambus kvalitetssystem
Sak 16/20 Søknad til Helsedirektoratet om midler til prosjektet Leve NÅ
Sak 17/20 Frambus FoU-virksomhet
Sak 18/20 Forslag til endring av gjennomføring av styremøter
Sak 19/20 Diverse orienteringssaker:
a. Svar på spørsmål fra forrige styremøte
b. Faglig virksomhet per 1. juni 2020
c. Drift og tjenester på Frambu siden 12. mars 2020
d. Status langtidsplan 2020 – 2025
e. Sykefraværsstatistikk pr 31. mai 2020
Sak 20/20 Neste styremøte 8. oktober 2020
Sak 21/20 Eventuelt

Styremøtet 25. mars 2020
01/20 Godkjenning av innkalling og agenda
02/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. desember 2019
03/20 Årsregnskap og styrets årsberetning 2019
04/20 Satser for styrehonorar 2020
05/20 Modeller for brukermedvirkning på Frambu
06/20 Egenevaluering av styrets arbeid
07/20 Årsrapport 2019 med ledelsesvurdering
08/20 Orienteringssaker
a. Faglig virksomhet pr 1. mars 2020
b. Økonomisk status pr. 1. mars 2020
c. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu
d. Frambus tiltak i forbindelse med koronaviruset
e. Rapport kvalitetsmålinger 2019
f. Gavemidler 2019 – bruk og status
g. Årsrapport HMS 2019
h. Handlingsplan HMS 2020
i. Årsregnskap 2019 for Oswald og Else Søbergs stiftelse, Nils og Edith Haaves stiftelse og Oddvar Magne Vedelds legat
j. Sykefraværsstatistikk 2019
09/20 Neste styremøte
10/20 Eventuelt

Styremøtet 17. desember 2019
Sak 35/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 36/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.9.18
Sak 37/19 Økonomisk status pr 31. oktober 2019
Sak 38/19 Forventet årsregnskap 2019 med forslag om avsetning til fond
Sak 39/19 Budsjett 2020
Sak 40/19 Valg av eksterne styrerepresentanter
Sak 41/19 Langtidsplan 2020 – 2025
Sak 42/19 Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2019
Sak 43/19 Palliasjon til barn og unge på Frambu
Sak 44/19 Årshjul 2020
Sak 45/19 Utredning av ulike modeller for brukermedvirkning
Sak 46/19 Diverse orienteringssaker
a. Status faglig virksomhet pr 1. desember 2019
b. Status vedlikehold
c. Utkast til Virksomhetsplan til NKSD 2020
d. Sykefraværsstatistikk pr 30. november 2019
Sak 47/19 Styremøter 2020 (vedtakssak)
Sak 48/19 Evaluering og godtgjøring direktør
Sak 49/19 Eventuelt
Se alle sakspapirene fra møtet her

Styremøtet 19. september 2019
Sak 25/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 26/19: Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2019 Sak 27/19: Økonomisk status per 31. august 2019
Sak 28/19: Utkast til langtidsplan 2020–2025
Sak 29/19: Valgkomite og mandat for valgkomiteen
Sak 30/19: Palliasjon til barn og unge på Frambu
Sak 31/19: Forvaltning av Frambus overskuddslikviditet
Sak 32/19: Diverse orienteringssaker
                   a. Faglig virksomhet pr 31. august 2019
                   b. Rapport fra Arendalsuka 2019
                   c. Pilotstudiet «Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser»
                   d. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu
                   e. Åpen dag på Frambu 8. september 2019
                   f. Beredskapsøvelse 23. august 2019
                   g. Sykefraværsstatistikk per 31. august 2019
Sak 33/19: Neste styremøte: 17. desember 2019 kl 11.30 – 16.00
Sak 34/19: Eventuelt  
Se alle sakspapirene fra møtet her

Styremøtet 4. juni 2019
Sak 12/19 Godkjenning av Innkalling og dagsorden
Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2019
Sak 14/19 Økonomisk status per 30. april 2019
Sak 15/19 Faglig virksomhet pr 1. juni 2019
Sak 16/19 Frambus kvalitetsarbeid
Sak 17/19 Støtte til faglig aktivitet for styremedlemmer ut over ordinære møter
Sak 18/19 Evaluering av Brukermøtet 2019
Sak 19/19 Forvaltning av Frambus egenkapital
Sak 20/19 Åpne eller lukka styremøter på Frambu
Sak 21/19 Diverse orienteringssaker
a. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu
b. Frambus FoU-virksomhet
c. Sykefraværsstatistikk per 30. april 2019
d. Revidert rammeavtale med HSØ
e. Møte med Virkes advokat Jon Fors-Skjæveland
Sak 22/19 Valgkomite for styret
Sak 23/19 Styremøter september og desember
Sak 24/19 Eventuelt

Styremøtet 21. mars 2019
Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. desember 2018
Sak 03/19 Styreevaluering styreevaluering
Sak 04/19  Styrets årsberetning og årsregnskap 2018
Sak 05/19 Satser for styrehonorar 2019
Sak 06/19 Rapport fra den faglige virksomheten i 2018
Sak 07/19 Muligheter for Frambu innen palliasjonsfeltet
Sak 08/19 Forholdet mellom lønns- og driftskostnader
Sak 09/19 Diverse orienteringssaker
a. Faglig virksomhet pr 1. mars 2019
b. Økonomisk status pr. 1. mars 2019
c. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu
d. Gavemidler 2018 – bruk og status
e. Årsrapport 2018 til NKSD
f. Årsrapport HMS 2018
g. Handlingsplan HMS 2019
h. Årsregnskap 2018 for Oswald og Else Søbergs stiftelse, Nils og Edith Haaves stiftelse og Oddvar Magne Vedelds legat
i. Sykefraværsstatistikk 2018
j. Bistilling for direktøren ved Nord universitet
k. Bruk av frigitte lønnsmidler etter assisterende direktør
Sak 10/19 Neste styremøte 3.-4. juni kl 10-16 på Frambu
Sak 11/19 Eventuelt

Styremøtet 6. desember 2018
Sak 26/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 27/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. september 2018
Sak 28/18 Økonomisk status pr 31. oktober 2018
Sak 29/18 Forventet årsregnskap 2018
Sak 30/18 Budsjett 2019 – Talloppstillinger regnskap og budsjett
Sak 31/18 Godkjenning av styrehonorar
Sak 32/18 Årshjul Frambustyret 2019
Sak 33/18 Innspill til brukermøtet 2019
Sak 34/18 Diverse orienteringssaker
a. Status faglig virksomhet pr 1. desember 2018
b. Utkast til virksomhetsplan til NKSD 2019
c. Resultat av valg av ansatterepresentanter
d. Sykefraværsstatistikk pr. oktober 2018
Sak 35/18 Styremøter 2019
Sak 36/18 Evaluering og godtgjøring direktør
Sak 37/18 Eventuelt

Styremøtet 17. september 2018
Sak 17/18 Godkjenning av Innkalling og dagsorden
Sak 18/18 Godkjenning av protokoll styremøte 4. juni 2018
Sak 19/18 Økonomisk rapport pr 31. august 2018  (Økonomioppstilling)
Sak 20/18 Premisser for virksomhetsplan og budsjett 2019 (Virksomhetsplan 2018)
Sak 21/18 Valgreglene i Stiftelsen Frambus vedtekter
Sak 22/18 Arbeidet med datasikkerhet – Statusrapport
Sak 23/18 Diverse orienteringssaker
a. Faglig virksomhet pr 1. september 2018 (muntlig)
b. Rapport fra undervisningssamarbeidet med Høgskolen i Innlandet (muntlig)
c. Rapport fra digitaliseringsarbeidet på Frambu (muntlig)
d. Rapport fra Arendalsuka 2018 (muntlig)
e. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu (muntlig)
f. Sykefraværsstatistikk pr 31. august 2018
Sak 24/18 Neste styremøte
Sak 25/18 Eventuelt

Styremøtet 4. juni 2018
Sak 10/18 Godkjenning av Innkalling og dagsorden
Sak 11/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mars
Sak 12/18 Økonomisk status per 30. april 2018 (første tertial + talloppstillinger)
Sak 13/17 Faglig virksomhet pr 1. juni 2018 (muntlig orientering)
Sak 14/18 Frambus kvalitetsarbeid
Sak 15/18 Diverse orienteringssaker
a. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu
b. Sykefraværsstatistikk per 30. april 2018
Sak 16/18 Neste styremøte
Sak 17/18 Eventuelt

Styremøtet 14. mars 2018
Sak 01/18 Innkalling og saksliste
Sak 02/18 Protokoll fra styremøte 6. desember 2017
Sak 03/18 Årsregnskap 2017 med revisjonsberetning
Sak 04/18 Økonomisk situasjon 2018-2020
Sak 05/18 Satser for styrehonorarer 2018
Sak 06/18 Rapport faglig virksomhet 2017
Sak 07/18 Rapport brukertilfredshet 2017
Sak 08/18 Lønnspolitikk for Frambu
Sak 09/18 Orienteringssaker
Sak 08/17 Neste styremøte (4. juni 2018 kl 10.00 – 16.00)
Sak 09/17 Eventuelt

Styremøtet 6. desember 2017
Sak 29/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 30/17 Protokoll fra styremøte 21. september 2017
Sak 31/17 Økonomisk status
Sak 32/17 Forventet årsregnskap 2017 med forslag til fondsdisponeringer
Sak 33/17 Budsjett 2018
Sak 31-33 Talloppstillinger
Sak 34/17 Styregodtgjørelse
Sak 35/17 Status faglig virksomhet pr 1. desember 2017
Sak 36/17 Revisjon av Frambus vedtekter
Sak 37/17 Kompetanseutviklingsplan
Sak 38/17 Årshjul for Frambus styre 2018
Sak 39/17 Innspill til brukermøtet 2018
Sak 40/17 Orienteringssaker:
a. Utkast til virksomhetsplan for NKSD 2018
b. Sykefravær
c. Status medarbeiderundersøkelse 2018
d. Prosjekt Frambus fagavdeling
e. Frambus tilbakemelding til brukere som har vært på kurs på senteret
Sak 41/17 Styremøter 2018
Sak 42/17 Evaluering og godtgjøring direktør
Sak 43/17 Eventuelt

Styremøtet 21. september 2017
Sak 21/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 22/17 Protokoll fra styremøte 13. juni 2017
Sak 23/17 Økonomirapport
Sak 24/17 Premisser for virksomhetsplan og budsjett
Sak 25/17 Status faglig virksomhet pr 31. august 2017
Sak 26/17 Medarbeiderundersøkelse
Sak 27/17 Orienteringssaker
a. Brukertilfredshet med evalueringsrapport 1. halvår
b. Sykefraværsstatistikk pr 31. august 2017
c. Arbeidet med utvikling av senteret
d. Kort rapport fra beredskapsøvelsen 24. august 2017
e. Kommende vedtektsendring: Etablering av grunnkapital på kr 100.000, for å gjøre Stiftelsens vedtekter §1 i samsvar med Stiftelsesloven §10
f. Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
g. Kvalitetsarbeidet på Frambu. Oppfølging etter forrige styremøtet
Sak 28/17 Neste styremøte (6. desember 2017)
Sak 29/17 Eventuelt

Styremøtet 13. juni 2017
Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 13/17 Protokoll fra styremøte 22. mars 2017
Sak 14/17 Økonomirapport første tertial // Talloppstilling
Sak 15/17 Frambus kvalitetsarbeid
Sak 16/17 Rapport fra faglig virksomhet per 31. mai 2017
Sak 17/17 Evaluering av brukermøtet 2017
Sak 18/17 Orienteringssaker:
a) Status vedlikeholds- og utviklingsplan
b) Sykefraværsstatistikk t o m april 2017
c) Rapport fra arbeidet med stillingsplan
d) Personalnytt
Sak 19/17 Neste styremøte (21. september 2017)
Sak 20/17 Eventuelt

Styremøtet  22. mars 2017
Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 02/17 Protokoll fra styremøte 7. desember 2016
Sak 03/17 Årsregnskap og styrets årsberetning 2016
Sak 04/17 Vedlikehold og utvikling
Sak 05/17 Rapport faglig virksomhet 2016
Sak 06/17 Endring av § 11 i Stiftelsens vedtekter
Sak 07/17 Satser for styrehonorar 2017
Sak 08/17 Stillingsplan for Frambu
Sak 09/17 Orienteringssaker
Sak 10/17 Neste styremøte (13. juni 2017)
Sak 11/17 Eventuelt

Styremøtet 7. desember 2016
Sak 37/2016 Innkalling
Sak 38/2016 Protokoll fra styremøte 13. september 2016
Sak 39/2016 Økonomisk status pr 31.01.16 // Talloppstilling
Sak 40/2016 Forventet årsregnskap og forslag til fondsdisposisjoner
Sak 41/2016 Budsjett 2017 // Talloppstilling
Sak 42/2016 Status faglig virksomhet pr 1. desember 2016
Sak 43/2016 Strategi for gavefinansiering
Sak 44/2016 Årshjul for Frambus styre 2017
Sak 45/2016 Presentasjon av prosjektet Sjelden
Sak 46/2016 Godkjenning av styrehonorar // Satser
Sak 47/2016 Orienteringssaker:
a) Virksomhetsplan NKSD 2017
b) Medarbeiderundersøkelsen 2016
c) Sykefraværsstatistikk t o m oktober 2016
d) Høringssvar til NKSDs strategi
e) Videreutvikling og vedlikehold av Frambu

Styremøtet 13. september 2016
Sak 25/2016 Innkalling
Sak 26/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juni 2016
Sak 27/2016 Økonomisk status pr 31 august 2016 // Talloppstilling
Sak 28/2016 Premisser for virksomhetsplan og budsjet // Virksomhetsplan 2016
Sak 29/2016 Status faglig virksomhet pr 31 august
Sak 30/2016 Forskningsstrategi for Frambu 2017-2019
Sak 31/2016 Endring av §11 i Vedtekter for Stiftelse
Sak 32/2016 Årlig evaluering av eierform
Sak 33/2016 Behov for en strategi for gavefinansieri
Sak 34/2016 a) Brukertilfredshet // b) Sykefraværsstatistikk pr 31 august 2016

Styremøtet 2. juni 2016
Sak 14/16 Agenda
Sak 15 16 Protokoll fra styremøte 31. mars 2016
Sak 16 16 Økonomisk status pr 30 april 2016  // Regnskapsoversikt
Sak 17 16 Vedlikehold kommende år
Sak 18/16 Status faglig virksomhet pr 15. mai
Sak 19 16 Mot en ny forskningsstrategi for Frambu
Sak 20 16 Årshjul for Frambus styre 2016
Sak 21 16 Valg av nestleder og 2 vara til styret
Sak 22/16 Orienteringssaker:
a) Sluttrapport prosjektstilling BUP
b) Sykefravær t.o.m. april 2016
c) Årsregnskap for Søbergs stiftelse, Haaves stiftelse og Vedelds legat
d) Rapport fra NKSDs strategisamling
e) Rapport fra brukermøtet
f) Svar fra Oslo kommune i festesak
g)Attesteringsrutiner og fullmakter
Sak 23/16 Neste styremøte: 13. september
Sak 24/17 Eventuelt

Styremøtet 30. mars 2016
Sak 1/16 Agenda
Sak 2/16 Styreprotokoll desember 2015
Sak 03/16 Årsregnskap 2015
Sak 04/16 Gavemidler
Sak 05/16 HMS-rapport 2015
Sak 06/16 Staus drift hittil i år (muntlig)
Sak 07/16 Årsrapport NKSD
Sak 08/16 Frambus faglige virksomhet
Sak 09/16 Frambus årshjul 2016
Sak 10/16 Rapportering på tjenester
Sak 11/16 Styrehonorar 2016
Sak 12/16 Valg av nestleder